مقررات آموزشی

بنام خداوند جان و خرد

آیین نامه انضباطی آموزشگاه زبان کیش مهر

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند آموزشگاه زبان کیش مهر همواره در راستای پاسخگویی صحیح به زبان آموزان مطابق ضوابط آموزشی و برآوردن رضایت مراجعین کوشیده و پاسخگوی درخواستهای زبان آموزان و اولیاء محترم بوده است و خواستار ایجاد محیطی آرام و سرشار از احترام متقابل جهت ارائه خدمات می باشد. از این رو مقتضی است هرگونه درخواست و پیشنهاد از طرف مراجعین عزیز با رعایت احترام پرسنل آموزشگاه و با عنایت به بخشنامه های آموزشی صورت گیرد. همچنین نظر به اهمیت نظر نظم و انضباط در محیط آموزشگاه و ضرورت حفظ شئونات، بدینوسیله آئین نامه های انضباطی آموزشگاه کیش مهر ابلاغ می گردد:

1- کلیه دانشجویان محترم ملزم به رعایت نظم و انضباط کلاسها و راهروها و دفتر آموزشگاه در طول ساعت تشکیل کلاس و اوقات بین کلاسها می باشند. در صورت عدم رعایت مورد فوق و بی توجهی به تذکر فرد مسئول و یا تکرار بی نظمی، مطابق آیین نامه فرد مورد نظر یک ترم از تحصیل محروم خواهد شد.

2- کلیه دانشجویان محترم ملزم می باشند در ساعات حضور در کلاس تلفن همراه خود را خاموش نمایند.

3- تصمیمات شورای محترم آموزشی از قبیل تغییر کتاب، تغییر طول ساعات جلسات، تقسیم بندی گروههای سنی متناسب با کتابهای تایید شده شورا و ...لازم الاجراست. هرگونه درخواست دیگر می بایست به صورت کتبی بوده و نتیجه پس از بررسی توسط شورای آموزشی ابلاغ خواهد شد.

4- از آنجاییکه پرسنل آموزشگاه همواره شنونده کلیه درخواستهای مراجعین محترم می باشند، لذا هرگونه بی حرمتی دانشجویان و یا والدین به هر یک از پرسنل آموزشگاه و یا مدرسین محترم به هر دلیل پذیرفته نمی باشد و در این گونه موارد زبان آموز مورد نظر از ادامه تحصیل در این آموزشگاه برای همیشه محروم خواهد شد.

5- حفظ پوشش مناسب متناسب با محیط آموزشی ضروری است و دانشجویان محترم ملزم به رعایت آن می باشند.

6- هرگونه تاخیر در ورود و تعجیل در خروج پذیرفته نمی باشد و فقط در موارد اضطراری با هماهنگی واحد آموزش امکان پذیر است.

7- حداکثر جلسات غیبت ها 3 جلسه می باشد.

8- حداقل نمره قبولی در گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان 70 و در گروه کودکان 80 می باشد.

9- حضور منظم در جلسات آزمون که از طرف آموزش اعلام می گردد . لازم بذکر است آزمون مجدد برگزار نمی گردد.