نظارت و کنترل آموزشی

مدرسان هر ترم بر اساس فرايند زير نظارت و ارزيابي كيفي مي شوند: