فشرده و نیمه فشرده

دوره های نیمه فشرده آموزشگاه کیش مهر در سه روز برگزار می گردد. به علاوه سطوح زبان آموزان در دوره های نیمه فشرده با سطوح عادی تفاوتی ندارد. همچنین، دوره های فشرده آموزشگاه کیش مهر در شش روز برگزار می گردد.