ترمیک

معرفی دوره های ترمیک

الف) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان

ب) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه نوجوانان

پ) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان

 

ترم های کیش مهر بر طبق چارت ذیل ارایه می شود: