چارت ذیل نماینگر مراحل جذب در موسسه کیش مهر می باشد:

 

JobRequest
Upload Your Resume
Only PDF or Doc or Docx files