مقررات آموزشی

<p style="text-align:center">بدینوسیله به اطلاع می رساند آموزشگاه زبان کیش مهر همواره در راستای پاسخگویی صحیح به زبان آموزان مطابق ضوابط آموزشی و برآوردن رضایت مراجعین کوشیده و پاسخگوی درخواستهای زبان آموزان و اولیاء محترم بوده است و خواستار ایجاد محیطی آرام و سرشار از احترام متقابل جهت ارائه خدمات می باشد. از این رو مقتضی است هرگونه درخواست و پیشنهاد از طرف مراجعین عزیز با رعایت احترام پرسنل آموزشگاه و با عنایت به بخشنامه های آموزشی صورت گیرد. همچنین نظر به اهمیت نظر نظم و انضباط در محیط آموزشگاه و ضرورت حفظ شئونات، بدینوسیله آئین نامه های انضباطی آموزشگاه کیش مهر ابلاغ می گردد:<br /> &nbsp;کلیه دانشجویان محترم ملزم به رعایت نظم و انضباط کلاسها و راهروها و دفتر آموزشگاه در طول ساعت تشکیل کلاس و اوقات بین کلاسها می باشند. در صورت عدم رعایت مورد فوق و بی توجهی به تذکر فرد مسئول و یا تکرار بی نظمی، مطابق آیین نامه فرد مورد نظر یک ترم از تحصیل محروم خواهد شد.<br /> &nbsp;کلیه دانشجویان محترم ملزم می باشند در ساعات حضور در کلاس تلفن همراه خود را خاموش نمایند.<br /> &nbsp;تصمیمات شورای محترم آموزشی از قبیل تغییر کتاب، تغییر طول ساعات جلسات، تقسیم بندی گروههای سنی متناسب با کتابهای تایید شده شورا و ...لازم الاجراست. هرگونه درخواست دیگر می بایست به صورت کتبی بوده و نتیجه پس از بررسی توسط شورای آموزشی ابلاغ خواهد شد.<br /> &nbsp;از آنجاییکه پرسنل آموزشگاه همواره شنونده کلیه درخواستهای مراجعین محترم می باشند، لذا هرگونه بی حرمتی دانشجویان و یا والدین به هر یک از پرسنل آموزشگاه و یا مدرسین محترم به هر دلیل پذیرفته نمی باشد و در این گونه موارد زبان آموز مورد نظر از ادامه تحصیل در این آموزشگاه برای همیشه محروم خواهد شد.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>